مصوبه هشتاد سال پیش !!!

 

مصوبه هشتاد سال پیش !!!

 در باره تاسیس شرکت های بیمه عمر

   

شماره ابلاغ : 18652                                                                   شماره انتشار : 817

تاریخ ابلاغ: 18/6/1310                                                تاریخ روزنامه رسمی : 19/6/1310        

مقررات وزیر عدلیه راجع به شرکت های بیمه عمر

مصوب       1310   

   

نظر بماده هشتم قانون ثبت شرکتها مصوب خردادماه 1310 و نظر بماده 27 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر می دارد .

 

ماده واحده مادام که نظامنامه راجع بشرکتهای بیمه که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب خردادماه 1310 مقرراست تصویب و منتشر نشده است بشرکتهای بیمه عمر اجازه موقفی داده میشود که با رعایت مقررات مربوطه به ثبت شرکتها بعملیات خود ادامه دهند .

دوام عملیات شرکتهای مزبور بعد از تصویب و انتشار نظامنامه مذکور موکول بر این خواهدبود که شرکتهای بیمه عمر وضعیت خود را از هر حیث با مقررات از نظامنامه تطبیق و تحصیل اجازه جدید نمایند.

هرگاه پس از تصویب نظامنامه مربوطه بشرکتهای بیمه عمر بشرکت بیمه طی بیمه ای که ثبت شده اجازه قطعی داده نشود حق الثبت ماخوذ مسترد خواهدشد.

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید