علت عدم خرید بیمه نامه های زندگی

آیا علت عدم خرید بیمه نامه های زندگی

 ،‌ پایین بودن درآمد سرانه کشور است ؟‌

 

    برخی از نمایندگان و فروشندگان ، دلیل عدم فروش بیمه های زندگی را مناسب نبودن درآمد خانوارها در کشور و عدم توان اقتصادی آنها اعلام می کنند .آیا این دیدگاه درست است ؟

 جناب آقای دکتر غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه در این باره می گوید:

    " ممکن است علت پایین بودن تقاضای بیمه در کشور در مقایسه باسایر کشورها، پایین بودن سطح درآمد سرانه کشور تلقی گردد؛ زیرا درآمد ،‌ از عومل مهم تاثیرگذار برتقاضا و استفاده از خدمات بیمه ای است اما  با بررسی آمار و ارقام مشاهده می شود که جایگاه صنعت بیمه کشور در جهان تفاوت فاحشی با جایگاه اقتصادی کشور در جهان دارد؛‌ زیرا از جهت درآمد سرانه و جایگاه اقتصادی ،‌ ایران حدوداً‌ رتبه سی ام را در جهان دارد ،‌در حالی که در صنعت بیمه جایگاه بهتری از رتبه هشتادم جهان را ندارد،‌ پایین تر بودن رتبه صنعت بیمه نسبت به وضعیت کلی اقتصاد در مقایسه بادیگر کشورهای جهان ، ‌موید این امر است که صنعت بیمه از جهت کمیت تقاضا در وضعیت بدی قراردارد ودر مقایسه با بخش های دیگر اقتصاد عقت مانده تر است این امر از بررسی ضریب نفوذ بیمه به خوبی مشهود است در حالی که ضریب  نفوذ بیمه در کشور 2/1% است این ضریب در جهان 1/7% است . "

 

منبع : مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی بیمه و توسعه ، پژوهشکده بیمه 1390 ، ص بیست و دو.

/ 0 نظر / 5 بازدید