نحوه توزیع برشور های بیمه های عمر

بنام خدا

 

نحوه توزیع برشور های بیمه های عمر  و پس انداز و ارمغان زندگی به شعب اعلام گردید

 

 drb79c122r4svzcxitov.jpg

  

طی نامه ای از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز به شعب سراسر کشور  ، نحوه توزیع بروشورهای معرفی بیمه های عمر و پس اندازو ارمغان زندگی و سهمیه هریک از شعب و نمایندگان ذیربط در سه ماهه اول سال 1391تعیین و به کلیه شعب اعلام شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید