اجرای طرح بیست تا بیست

اجرای طرح

 بیست تا بیست

 

   مدیریت بیمه های عمر و پس انداز طی بخشنامه

 شماره 233 مورخ 16/12/1391 نحوه اجرای طرح بیست

 تا بیست را به کلیه شعب اعلام کرد.

 

   بموجب این طرح از تاریخ 20 اسفند 1391 لغایت

20 فروردین 1392 ، بیمه نامه های حوادث انفرادی و

 مسافرت خارج از کشور با تخفیف به متقاضیان محترم ارایه

 خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید