بروشور معرفی بیمه های عمر و پس انداز

بنام خدا

 

نحوه توزیع برشور های بیمه های عمر و پس انداز و ارمغان

زندگی به شعب اعلام گردید

 

  

 

طی نامه ای از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز ، نحوه توزیع بروشورهای معرفی بیمه های عمر و پس اندازو ارمغان زندگی و سهمیه هریک از شعب و نمایندگان ذیربط در سه ماهه سوم سال 1390 تعیین و به کلیه شعب اعلام شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید