تقدیر از نمایندگان برتر شعبه حافظ شیراز

تقدیر از نمایندگان برتر شعبه حافظ شیراز

 

       پیرو درخواست رئیس شعبه حافظ شیراز ، از نمایندگان برتر شعبه مذکور در رشته های بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور به شرح ذیل توسط مدیریت بیمه های عمر و پس انداز تقدیر بعمل آمد . .ک/203

 

رشته عمر و پس انداز

1- محمدباقر اشرافی (کد1774)                             (رتبه اول )

2- عباس عباسی ( کد 1779)                              ( رتبه دوم )

3- محمدصادق طهماسبی (کد 8171)                     (رتبه سوم )

4- ابوذر صادقی ( کد 1977)                               (رتبه چهارم)

5- مرضیه رضایی (کد 8754)                               (رتبه پنجم)

 

رشته حوادث انفرادی

1- مسعود فرجی (کد1296)                             (رتبه اول )

2- سهیل روزبازار ( کد8202)                          ( رتبه دوم )

3- علیرضا وطن پور (کد 8096)                       (رتبه سوم )

4- کوکب امیری ( کد 8260)                          (رتبه چهارم)

5- ابوذر صادقی (کد 1977)                            (رتبه پنجم)

 

رشته مسافرین خارج از کشور

1- محمدباقر اشرافی (کد1774)                             (رتبه اول )

 

همچنین کارشناس محترم صدور شعبه حافظ شیراز سرکار خانم زهره محجلین نیز بدلیل تحقق بودجه و اهداف تعیین شده در شعبه مذکور نیز مورد تقدیر مدیریت های بیمه های عمر و پس انداز قرار گرفت .

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید