تخفیف روز بیمه

تخفیف  روز بیمه

بخشنامه 223 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بنا بدرخواست مدیریت بیمه های عمر و پس انداز و موافقت جناب آقای دکتر

 کاردگر ، مدیرعامل بیمه دانا  بمناسبت فرارسیدن 13 آذرروز بیمه و سالروز

تاسیس شرکت بیمه داناتخفیف های ویژه برای گروه های زیر منظور شده

است.

1-         بیمه گذاران بیمه  های عمرو پس انداز  روز  13 آذر

2-       بیمه گذاران سایر رشته های بیمه ای

3-         نمایندگان و بازاریابان آنان

 متن بخشنامه مذکور از طریق پرتال شرکت در دسترس همکاران می باشد

/ 0 نظر / 7 بازدید