اعطای مجوز صدور به نمایندگان شرکت بیمه دانا

اعطای مجوز صدور به نمایندگانشرکت بیمه دانا

 و افزایش حدود اختیارات آنان

 

پیرو بخشنامه شماره 192 مورخ 30/8/90 و تسهیل در شرایط فروش و صدور بیمه نامه های عمر ، حوادث و مسافرت خارج از کشور ضمن افزایش حدود اختیارات نمایندگان واجد شرایط ، مجوز صدور بیمه نامه های حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور در شعب سراسر کشور از طرف مدیریت بیمه نامه های عمر و  پس انداز اقدامات ذیل به عمل آمد :

1- افزایش حدود اختیارات 80 نفر از نمایندگان شرکت بیمه دانا در رشته حوادث انفرادی

2- اعطای مجوز صدور به 56 نفر از نمایندگان در رشته بیمه حوادث انفرادی

3- اعطای مجوز صدور به 23  نفر از نمایندگان در رشته مسافرت خارج از کشور

4- اعطای مجوز صدور به 10 نفر از نمایندگان در رشته بیمه های عمر و پس انداز

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید