تسلیت

بنام خدا

 

   ضایعه درگذشت 2 تن از همکاران محترم شرکت بیمه دانا در

 شعب بیهقی و  شیراز ، شادروان رسول حمیدی و پیام اورک

را به خانواده محترمشان و همکاران محترم تسلیت می گوییم

وبرای آن درگذشتگان فقید مغفرت و  برای بازماندگان صبر و اجر

را ازدرگاه خداوند مسئلت داریم.

اگــــر تـــند بـــادی بـــرآیـــد زکـنج

به خاک افکــند نا رسیـــده تـــــرنـج

ستــــمکاره خوانیـــمش ار دادگـــــر

هــنرمـــند دانیمـــــش ار بـــی هـــنر

اگــــر مـــرگ داد است بیداد چیست؟

زدادایــن هــمه بانگ فـــریاد چیست؟

ازایـــن راز جـــان تـــو آگــاه نیست

به کس برین پرده اندر ترا راه نیست

هـــمـه تـــا در آز رفـــته فـــــــــراز

به کـــس بـــر نشـــد ایــن در راز باز

به رفـــتن مگــر بهـــتر آیدش جـای

چــو آرام یابـــد بــه دیگـــر ســـرای

اگـــر مـــرگ کـــــس را نیوبـاردی

زپیـــروجـــوان خــاک بسپــــــاردی

اگــــر آتــشی گــــاه افــــــروخـــتن

بســــوزد عجـــب نیســت از سوختن

بسوزد چو در سوزش آیـــد درسـت

چــــو شـــاخ نــو از بیخ کهنه برست

دم مـــرگ چـــون آتـش هــولنـــاک

نـــدارد زبــرنــا و فــــرتوت بـــــاک

درین جای رفــــتن نه جای درنـگ

بـــر اسپ فـــنا گــر کشد مرگ تنگ

چنان دان که داد است و بیداد نیست

چــو داد آمـــدش جای فــــریاد نیست

جــوانی و پیری به نزدیک مــرگ

یکی دان چـــو اندر بــدن نیست برگ

دل از نــور ایـمان گـــر آگنــده ای

ترا خامـــشی به کــه تـــو بنــــده ای

بریــن کار یـزدان تــرا راز نیسـت

اگـــر جانـــت بادیـــو انبار نیســـت

به گیــتی در آن کوش چون بگذری

ســرانـــجام نیــکی بـــرخــــود بری

فردوسی

 

مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا

/ 0 نظر / 3 بازدید