بخشنامه شماره :  2645     تاریخ : 8/5/90 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 

لزوم اعلام  کد ملی و کد پستی بیمه گذاران بیمه های عمر و پس انداز

   ضمن ارسال بخشنامه شماره 86253/46949 مورخ 27/4/90 معاون اول محترم رئیس جمهوری , مستدعی است دستور فرمایید در جهت اجرای بخشنامه مذکور و نیز تسهیل در صدور بیمه نامه های عمر و حوادث انفرادی و مسافرین خارج از کشور ومراحل بعدی آن ، کد ملی و کد پستی بیمه گذاران محترم در فرمهای پیشنهاد ذکر و در نرم افزار ثبت و در مواقع لزوم استفاده گردد. 

/ 0 نظر / 2 بازدید