بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٧/۱٤
اینترنت ، بازاریابی بیمه عمر را افزایش می دهد !  

بینا- در یک مطالعه پژوهشی اثبات شد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر می‌شود.
به گزارش بینا، الهه اسماعیلی آهنگر کلایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان"بررسی تاثیر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر" با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین مدیران و کارشناسان بیمه عمر در واحدهای ستادی شهر تهران، به بررسی استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای ارتباط، تحقیقات بازار،‌ فروش،‌بهبود چهره تجاری، کاهش هزینه و اهداف مربوط به مزیت رقابتی پرداخت.
هدف از تحقیق مورد نظر، شناسایی میزان تاثیر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر بود.


تحقیق مورد بحث مشتمل بر مجموعه شرکت‌های بیمه‌ای فعال در ایران بوده که به طور مستقیم خدمات بیمه عمر به مشتریان ارائه می‌دهند.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق،استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر می‌شود و مهمترین آیتم‌ها برای توسعه عملکرد بازاریابی بیمه عمر با استفاده از بازاریابی الکترونیکی،‌ پایگاه داده و منابع انسانی هستند.‌بکار‌گیری اینترنت باعث تسهیل ارتباطات در بازاریابی بیمه عمر می‌شود. شرکت‌های بیمه که برای تسهیل ارتباطات در بازاریابی بیمه عمر از اینترنت استفاده می‌کنند باید توجه خود را روی منابع انسانی و تبلیغات متمرکز کنند.
به‌کار‌گیری اینترنت باعث تسهیل تحقیقات در بازاریابی بیمه عمر می‌شود. شرکت‌های بیمه با توجه به دو عامل منابع انسانی و تبلیغات در کاربرد اینترنت می‌توانند باعث تسهیل تحقیقات در بازاریابی بیمه عمر شوند. اینترنت باعث بهبود چهره تجاری شرکت‌های فعال در بیمه عمر می‌شود. مهمترین آیتم‌های بهبود چهره تجاری شرکت‌های فعال بیمه عمر با استفاده از بازاریابی الکترونیکی، منابع انسانی و تبلیغات هستند. لذا شرکت‌های بیمه با توجه به این دو عامل در به‌کار‌گیری اینترنت می‌توانند چهره تجاری خود را در زمینه بیمه عمر بهبود بخشند. به‌کار‌گیری اینترنت باعث کاهش هزینه‌ها در بازاریابی بیمه عمر می‌شود. شرکت‌های بیمه با به‌کار‌گیری اینترنت و با توجه به پایگاه داده خود می‌توانند هزینه‌های بازاریابی بیمه عمر خود را کاهش دهند.شرکت‌های بیمه برای به‌دست آوردن یک مزیت رقابتی پایدار در بازاریابی بیمه عمر با استفاده از اینترنت بهتر است روی پایگاه داده‌ها تمرکز کنند.

 http://www.bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=6729:1390-07-13-08-37-51&catid=83:1389-10-11-06-23-17&Itemid=122

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :