بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/۱٢/٧

 

مصوبه هشتاد سال پیش !!!

 در باره تاسیس شرکت های بیمه عمر

   

شماره ابلاغ : 18652                                                                   شماره انتشار : 817

تاریخ ابلاغ: 18/6/1310                                                تاریخ روزنامه رسمی : 19/6/1310        

مقررات وزیر عدلیه راجع به شرکت های بیمه عمر

مصوب       1310   

   

نظر بماده هشتم قانون ثبت شرکتها مصوب خردادماه 1310 و نظر بماده 27 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر می دارد .

 

ماده واحده مادام که نظامنامه راجع بشرکتهای بیمه که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب خردادماه 1310 مقرراست تصویب و منتشر نشده است بشرکتهای بیمه عمر اجازه موقفی داده میشود که با رعایت مقررات مربوطه به ثبت شرکتها بعملیات خود ادامه دهند .

دوام عملیات شرکتهای مزبور بعد از تصویب و انتشار نظامنامه مذکور موکول بر این خواهدبود که شرکتهای بیمه عمر وضعیت خود را از هر حیث با مقررات از نظامنامه تطبیق و تحصیل اجازه جدید نمایند.

هرگاه پس از تصویب نظامنامه مربوطه بشرکتهای بیمه عمر بشرکت بیمه طی بیمه ای که ثبت شده اجازه قطعی داده نشود حق الثبت ماخوذ مسترد خواهدشد.

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :